Available courses

Apgūstot Kultūra un māksla II kursa mācību saturu augstākajā mācību satura apguves līmenī, skolēns turpina pilnveidot pamatkursa optimālajā līmenī iegūtās zināšanas un prasmes un padziļina izpratni par kultūras mantojuma, kultūras un mākslu izpausmju mijiedarbību ar politiskiem, sociāliem, reliģiskiem, ekonomiskiem un globāliem procesiem. Padziļinātajā kursā skolēns iedziļinās dažādu mākslas veidu darbos, veido zināšanu pārnesi no optimālā līmeņa kursa un gūto pieredzi izmanto, lai mākslas darba satura un izteiksmes līdzekļu sakarības spētu saskatīt gan mūzikas, gan vizuālās mākslas, gan teātra mākslas un starpdisciplināros mākslas darbos. Tāpat arī skolēns tiek rosināts papildināt jaunrades prasmes ar citu mākslas veidu elementiem, individuāli vai grupā veidojot starpdisciplinārus un multimediālus darbus. Kursa ietvaros skolēns regulāri un daudzveidīgi vingrinās gan kultūras pētniecībā, gan jaunradē, tādējādi skolēnam tiek dota iespēja būt vienlīdz spējīgam kultūras notikumus, mākslas darbus analizēt, pētīt, kā arī tādus veidot. Šāda pieeja izvēlēta, lai skolēni, pabeidzot šo padziļināto kursu, varētu turpināt studijas gan kultūras pētniecības, gan mākslinieciskās jaunrades, gan kultūras industrijas jomā. Kursa saturs strukturē un papildina optimālajā kursā apgūtās skolēnu zināšanas par kultūras laikmetu, reģionu un kultūras galvenajām pazīmēm, kā arī pastiprināti pievēršas 20. un 21. gs. kultūras artefaktiem un laikmetīgajai mākslai.

Kursā skolēns apgūst tehnoloģiju mācību jomā ietvertos sasniedzamos rezultātus vispārīgajā mācību satura apguves līmenī. Skolēns turpina attīstīt pamatskolā gūtās prasmes tiešsaistes komunikācijas rīku izmantošanā, liela apjoma tekstu strukturēšanā, liela apjoma datu apstrādē un vizualizācijā, informācijas dizaina risinājumu izstrādē, ko iespējams izmantot arī citos kursos.

Pamatkursa Datorika apguves mērķis un uzdevumi ir dot iespēju skolēnam:
  1. apgūt un lietot dažādas ikdienā noderīgas lietotnes, lai paaugstinātu sava mācību un personiskā darba produktivitāti; 
  2. iedziļināties informācijas sistēmu un tiešsaistes rīku dažādībā un lietošanas apguvē, lai nostiprinātu digitālās prasmes un izvēlētos atbilstošāko risinājumu ikdienišķās problēmsituācijās;
  3. ievērot intelektuālā īpašuma tiesības un rīkoties atbildīgi digitālo tehnoloģiju izmantošanas procesā.

Vietnes jaunumi

Picture of Elīna Legzdiņa
KONSULTĀCIJAS 2022./2023. M.G.
by Elīna Legzdiņa - Wednesday, 26 October 2022, 10:41 AM
 
Konsultācijas tiek organizētas attālināti, ZOOM platformā. 
Konsultācijas notiek ar iepriekšēju pieteikšanos pie priekšmeta skolotājas. 
Konsultāciju grafiks pieejams: 

 
Picture of Elīna Legzdiņa
uzdevumi.lv
by Elīna Legzdiņa - Tuesday, 18 October 2022, 9:24 AM
 

Reģistrējoties uzdevumi.lv norādiet:

Loma portālā: skolēns

Klase: 10. klase, 11.klase vai 12.klase


 
Picture of Elīna Legzdiņa
E-mācību vides Moodle instrukcija
by Elīna Legzdiņa - Tuesday, 8 March 2022, 2:36 PM